Epilogue to Six Years

I will try to be not the person who has always loved you, so long as you try to be not the person I have always loved.#

Six Years

Wala na nga ako riyan sa dulo ng mundo nakalimutan kong sabihin- Napapagod din ako.